Ispis Ispis
Ispis

CNC tokarilice s 2 revolver glave i 2 gl. vretena feed

feed Detaljni prikaz
Naziv  
[mm] 
[mm] 
[mm] 
[mm] 
[mm] 
[mm] 
[mm] 
[m/min] 
[m/min] 
[m/min] 
 
TB-25YMBC 720 430 610 430 260 660 500 24 30 24
JCL-60YTSM 590 300 300 300 160 585 360 24 30 24